Jumat, 13 Juli 2012

Allah swt adalah tuhan abal-abal

Umat muslim terlena dengan sosok sesembahan Arab bernama Awloh. Bahkan tidak sedikit umat non-muslim yang juga secara diam-diam mengimani sosok sesembahan bangsa Arab itu sebagai Tuhan beneran. Tapi sudahkah kita meneliti kebenaran iman kita tersebut?

Allah SWT (baca: awloh subhanahu wa taala) bukanlah Tuhan Sejati. Dia adalah sosok palsu ciptaan psikopat jahat dari Arab yang mengaku nabi. Muhammad yang lahir pada tahun 570-an Masehi ini, setelah berumur 40 tahun dia mengaku dirinya nabi utusan awloh, dewa Arab yang tertinggi yang berdiam di Kabah. Tidak ada seorang pun dari bangsawan Pagan Quraish terpelajar, dan juga umat Nasrani yang tertarik dengan pengakuannya. Pada zaman itu, orang-orang terpelajar tahu kalau Muhammad adalah seorang penipu.

Apakah kita yang hidup pada hari ini, masih bisa mendapatkan bukti-bukti Muhammad seorang penipu? Tentu saja. Kita tidak membutuhkan buku lain untuk dapat menemukan bukti tersebut, karena bukti itu adalah Alquran sendiri. Dari Alquran kita akan menemukan bukti-bukti nalar bahwa Muhammad adalah seorang penipu, seorang pencipta tuhan palsu bernama awloh. Walau semula “awloh” adalah nama dewa sesembahan bangsa Arab yang bisu, Muhammad telah membuatnya “bisa berbicara”. Muhammad telah menyulap sosok dewa mitos menjadi “tuhan”.

Awloh = Muhammad

Awloh bukanlah Tuhan Sang Pencipta, awloh hanyalah ciptaan Muhammad belaka. Ayat-ayat Alquran bukanlah firman awloh, melainkan ayat-ayat yang dikarang Muhammad untuk kebutuhannya sendiri, dan saat terbitnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi manakala dia butuh ayat baru.

Pada waktu Muhammad berzinah dengan Mariya, dia kepergok oleh Hafsah. Hafsah adalah istri Muhammad yang juga sebagai majikan dari Mariya, pelayannya. Hafsah dan Muhammad akhirnya bertengkar, dan Muhammad bersumpah tidak akan menyentuh Mariya lagi. Tapi dasar manusia bejat, tidak lama berselang sesudah itu, Muhammad kembali timbul hasrat ingin menyetubuhi Mariya. Dia tidak tahan dengan nafsu birahinya yang menggebu-gebu itu. Lantas dia keluarkan jurus pamungkasnya, menerbitkan ayat-ayat awloh:

Surat At-Tahrim (QS 66) ayat 1 dan ayat 2 Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan liciknya, Muhammad mengarang ayat yang isinya membolehkan dirinya untuk membatalkan sumpah yang telah dia ucapkan di hadapan Hafsah tentang janjinya untuk tidak menyentuh Mariya lagi. Dia bahkan membuat seolah awlohnya merestui perbuatan bejatnya itu dengan menganggap persebutuhan majikan dengan budak adalah sesuatu yang dihalalkan awloh. Pada waktu itu, Muhammad sangat berkuasa dan tidak ada seorang pun pengikutnya yang berani membantahnya, istri-istrinya pun tidak, terlebih bila Muhammad sudah mengeluarkan “ayat”. Hukuman bagi orang yang berani membantah rasul atau melawan rasul, adalah MATI. Agar dirinya ditaati dan tidak dibanta, Muhammad menerbitkan ayat:

QS 33:57 Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.


QS 58:9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.


QS 58: 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Muhammad menaku-nakuti para pengikutnya dengan hukuman neraka:
QS 33:66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.”

Bila mengancam dengan hukuman neraka tidak mempan, maka dia tunjukkan dengan tindakan nyat, sebagaimana yang diancamkannya lewat ayat karangannya yang berikut:
QS 8:12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman.” Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka


QS 47: 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.


QS 36:45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat”

Sewaktu di Medinah Muhammad berprofesi sebagai perampok. Dia dan Para pengikutnya sering pergi berperang dan menjagal karavan dagang Quraish yang sedang melewati perbatasan. Muhammad ingin mendapatkan jatah dari harta rampokan itu, lantas dengan cerdiknya dia keluarkan ayat sakti:
QS 8:41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.


QS 59:7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dari ayat-ayat Alquran di atas, kita dapat mengetahui dengan pasti dan meyakinkan bahwa awloh bukanlah Tuhan, melainkan sosok  palsu (abal-abal) ciptaan Muhammad belaka. Awloh hanyalah produk alter ego Muhammad belaka.


Ayat-ayat Mustahil dari Tuhan

Di samping ayat-ayat yang menunjukkan ego Muhammad, kita juga temukan ayat-ayat mustahil berasal dari Tuhan Sejati. Mari kita baca kutipan beberapa ayat berikut:


Allah belum tahu?
QS 9:16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


QS 7: 52. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Jelas dari ayat di atas, bukan Allah yang belum tahu, tapi Muhammad-lah yang belum tahu.

Allah tidak yakin?
QS 60:7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


QS 17:5. atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu.” Maka mereka akan bertanya: “Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?” Katakanlah: “Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama.” Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: “Kapan itu (akan terjadi)?” Katakanlah: “Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat”,


QS 9: 102. Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.


QS 5: 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana.” Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Tidaklah mungkin Tuhan yang Maha Tahu segalanya berkata “mudah-mudahan”, terkecuali itu adalah ucapan manusia.

Allah bersumpah demi benda ciptaan
QS 56:75-79. Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. 


QS 75:1-3. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? 


QS 81:15-25. “Sungguh, Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy (Tahta), yang dita’ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil (pendusta) untuk menerangkan yang ghaib. Dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk”


QS 95: 1-4. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun dan demi bukit Sinai sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Allah bersumpah demi tuhan lain?
QS 70:40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

Allah memuji-muji dirinya sendiri dengan beragam kata-kata “maha”
QS 59: 23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.


QS 17: 1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya[847] agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.


QS 62: 1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah mengucapkan kata-kata tak bermakna
QS 2:1. Alif laam miin

QS 7:1. Alif laam mim shaad

QS 10:1. Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.

QS 11:1. Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,

QS 12:1. Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).

QS 13:1. Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

QS 14:1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

QS 15:1. Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.

Ada kelucuan yang kita tangkap dari ayat-ayat ini. Muhammad telah terbawa oleh tradisi agama-agama sebelumnya yang mengklaim kitab suci datang dari Tuhannya, sehingga kemudian Muhammad mengarang kitab suci tandingan dan diklaimnya sebagai kitab dari Tuhan. Padahal yang dimaksud kitab suci bukanlah kitab yang dikarang langsung oleh Tuhan, atau ayat demi ayat didikte dari Tuhan. Kitab suci yang sebenarnya adalah tulisan manusia belaka yang disakralkan dan dijaga turun-temurun agar tidak punah. Tetapi Muhammad memahaminya secara naif, seperti pemahaman seorang anak kecil. Mari kita simak sekali lagi 4 ayat berikut, yang akan membuat diri kita terpingkal-pingkal:

QS 12:1. Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).

QS 13: 1. Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

QS 14: 1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

QS 15: 1. Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.

Dan juga mari kita simak ayat berikut:
QS 6:92. Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.

Tuhan yang Asli tidak pernah menurunkan kitab, tetapi Muhammad menyangka kitab-kitab suci terdahulu diturunkan dari Tuhan dalam arti harfiah, sehingga dengan sangat naif, dan dengan percaya diri pula Muhammad mengklaim Alquran buatannya adalah kitab suci dari Tuhan. Tentu saja orang yang terpelajar dan sangat paham dengan sejarah kitab suci, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, akan tertawa terpingkal-pingkal melihat pemahaman Muhammad ini.

Adakah Bukti Keberadaan Allah SWT?

Setelah kita cermati ayat-ayat Alquran, kita mendapat kesimpulan bahwa ayat-ayat Alquran memang ASLI dikarang oleh Muhammad, dan bukan wahyu dari Tuhan. Awloh adalah tuhan abal-abal, hasil ciptaan dan kayalan Muhammad.

Sekarang kita maju lagi selangkah, adakah BUKTI EKSISTENSI Awloh ini?
Banyak dari umat muslim yang akan mengutip kisah-kisah menakjubkan dari zaman nabi-nabi Yahudi, dan mengklaimnya sebagai hasil perbuatan awloh mereka. Itu tidak bisa dibenarkan, karena itu adalah tipuan. Saya pun juga bisa mengarang tuhan bernama Panjul, lantas ketika saya diminta bukti eksistensi dan kemahakuasaan si Panjul, saya mengutip kisah-kisah menakjubkan dari zaman nabi-nabi Yahudi, dan mengklaimnya sebagai hasil perbuatan Panjul. Saya akan katakan, Panjul dahulu mengutus nabi Musa dan memberinya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Panjul juga telah membuktikan dirinya mahakuasa yaitu dengan membelah lautan, menurunkan makanan dari langit serta menghukum Mesir dengan 10 kutuk.
Itu semua adalah ngaku-ngaku, dan itu adalah tipuan.

Marilah kita membuka nalar kita. Bukalah pikiran Anda. Anda akan sadar dari kebodohan Anda yang selama ini menyangka awloh adalah Tuhan yang Mahakuasa. Awloh itu TIDAK ADA. Kita bisa buktikan ketiadaan awloh ini dari zaman Muhammad, mulai dari sejak Muhammad mengaku nabi hingga wafatnya, tidak ada satu pun BUKTI EKSISTENSI & KEMAHAKUASAAN tuhan bernama awloh itu.
Muhammad sukses memimpin Arab karena dia menggunakan kekerasan. Musuh-musuhnya dibabat lewat pedang, tidak ada bukti keilahian awloh sama sekali. Sama seperti Perampok membunuh korbannya, seperti itulah Muhammad dalam menumpas musuh-musuhnya.

Di manakah awloh, sewaktu Muhammad hidup? Awloh ada di dalam otak Muhammad. Karena yang menjadi awloh tidak lain adalah Muhammad sendiri. Muhammad-lah yang telah memerankan dirinya sebagai 2 tokoh sekaligus, sebagai sosok pengutus dan sebagai sosok yang diutus. Awloh dan rasulnya adalah 2 nama 1 pribadi.

Awloh sebagai Tuhan adalah TIDAK PERNAH ADA.
Awloh adalah tuhan palsu buatan nabi Arab. Awloh adalah produk akal-akalan Muhammad semata.

Semoga mencerahkan.

DULADI

35 komentar:

 1. Mustahil Kristen bisa menjawab
  pertanyaan setingkat SLTP ini?
  1. Mana pengakuan yesus dalam
  Bibel bahwa dirinya tuhan, dan
  perintah untuk menyembah
  dirinya ?
  2. Mana keterangan dalam Bibel
  tentang Tanggal Lahir yesus dan
  perintah merayakan natal pada
  tanggal 25 Desember ??
  3. Mana perintah yesus untuk
  beribadah hari minggu ?
  4. Kenapa kristen meghallalkan
  berzinah ? apa dasarnya ?
  pemain bokep amerika 100%
  kristen dan tidak dilarang oleh
  agama kristen !
  5. Siapa orang yang pertama kali
  melukis wajah tuhan / yesus ?
  sertakan dalil yang kuat
  6. Apa agama yang di anut yesus
  ketika masih hidup ? kristen atau
  katolik ? sertakan dalil
  7. Mana dalil dalam
  bibel ,''asalkan percaya kepada
  yesus pasti masuk surga'' ? ada
  kata PASTI !!!
  8. Kenapa jumlah ayat bibel
  berbeda-beda, bibel indonesia
  berbeda dengan bibel amerika,
  dan negara lainnya. dan
  perbedaanya sangat jauh !
  9. Sebutkan siapa yang hafal
  bibel di luar kepala, walau 1
  surah saja !
  10. Kenapa agama kristen
  menghalalkan minuman keras ?
  apa dasarnya ?
  11. Kenapa agama kristen selalu
  mengamandemen kitab sucinya
  ''bibel'' ?
  12. Kenapa agama kristen
  meghallalkan makan
  anjing,babi,dan hewan najis
  lainnya ? apa dasarnya ?
  13. Jika yesus benar tuhan, tentu
  sangat diabadikan makam
  aslinya, dimana makam asli
  yesus, sebutkan alasan tentang
  kebenarannya !
  14. Kenapa yesus
  sembahyanag ? siapa yang ia
  sembah ?
  15. Kenapa yesus di baptis ?
  kenapa tuhan di baptis oleh
  manusia ?
  16. Mana dalil bahwa yesus yang
  menciptakan alam semesta
  beserta isinya ?
  17. Mana dalil tentang tuntunan
  sembahyang dengan bernyanyi ?
  18. Jika benar yesus tuhan.
  Kenapa tuhan rela mati demi
  makhluk ciptaanya sendiri ?
  dimaa derajatnya sebagai tuhan ?

  BalasHapus
 2. PAULUS BERTERUS TERANG BAHWA KRISTEN ADALAH AGAMA TIPU DAYA.


  2 Korintus 12:16
  "Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah MENJERAT kamu dengan TIPU DAYA."

  BalasHapus
 3. PAULUS MENGAKUI DIRINYA ADALAH SEORANG PENDUSTA.

  Roma 3:7
  Tetapi jika kebesaran Allah oleh DUSTAKU semakin melimpah bagi kemuliannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa ?

  BalasHapus
 4. KRISTEN ADALAH AGAMA CIPTAAN PAULUS.

  Kisah Para Rasul 11:26
  Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk PERTAMA KALINYA disebut KRISTEN.
  Galitia 6:11.
  Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang KUTULIS kepadamu dengan TANGANKU SENDIRI.

  BalasHapus
 5. PAULUS MENYEBARKAN KRISTEN MELALUI HUTANG.

  Roma 1:14-15
  Aku berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk MEMBERITAKAN INJIL kepada kamu juga yang diam di Roma.

  BalasHapus
 6. PAULUS MEMBERITAKAN INJIL DENGAN PERAMPOKAN.

  2 Korintus 11:7
  Apakah aku berbuat salah, jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah KURAMPOK dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu!

  BalasHapus
 7. PAULUS MENGAKUI PEMBERITAA INJIL ADALAH KEBODOHAN.


  1 Korintus 1:21
  Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh KEBODOHAN PEMBERITAAN INJIL.

  BalasHapus
 8. PAULUS MENGAKU KRISTUS DIBERITAKAN DENGAN MAKSUD PALSU.

  Filipi 1:18
  Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan MAKSUD PALSU maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku BERSUKACITA. Dan aku akan tetap BERSUKACITA,

  BalasHapus
 9. PAULUS MELANTIK DIRINYA MENJADI RASUL.

  Roma 1:1
  Dan Paulus, hamba Kristus Yesus, yang DIPANGGIL MENJADI RASUL dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.

  BalasHapus
 10. PAULUS BERTABIAT PONGAH-SOMBONG.

  2 Korintus 12:11
  Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun dalam segala hal AKU TIDAK KALAH TERHADAP RASUL-RASUL YANG LUAR BIASA ITU.

  BalasHapus
 11. KRISTEN ADALAH PENDAPAT PAULUS DAN BUKAN FIRMAN TUHAN.

  1 Korintus 7:25
  Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku TIDAK MENDAPAT PERINTAH DARI TUHAN. Tetapi AKU MEMBERIKAN PENDAPATKU sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah.
  2 Korintus 8:8 Aku mengatakan hal itu BUKAN SEBAGAI PERINTAH, melainkan, dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu.
  2 Korintus 11:17
  Apa yang aku katakan, aku mengatakannya BUKAN SEBAGAI ORANG YANG BERKATA MENURUT FIRMAN Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan, bahwa ia boleh bermegah

  BalasHapus
 12. PAULUS ADALAH PEMBUNUH HIKMAT KEBENARAN DAN PELENYAP ORANG ORANG BIJAK.

  1 Korintus 1;19-20
  Karena ada tertulis: "Aku akan MEMBINASAKAN HIKMAT orang-orang berhikmat dan KEARIFAN ORANG ORANG BIJAK akan KULENYAPKAN." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat HIKMAT DUNIA INI MENJADI KEBODOHAN?

  BalasHapus
 13. PENDIRI KRISTEN/PAULUS TIDAK JELAS ASAL USULNYA.

  1 Korintus 9:20,
  Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi , supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.

  1 Korintus 9:21,
  Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.

  BalasHapus
 14. PAULUS PEMBERITA AJARAN PARA DEWA.

  KisahParaRasul 17:18
  Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata: "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ( PAULUS ) ini?" Tetapi yang lain berkata: "Rupa-rupanya ia adalah PEMBERITA AJARAN DEWA-DEWA asing."

  BalasHapus
 15. PAULUS PENGANIAYA JEMAAT ALLAH.

  Galatia 1:13-14
  Sebab kamu telah mendengar tentang HIDUPKU dahulu DALAM AGAMA YAHUDI: tanpa batas AKU MENGANIAYA JEMAAT ALLAH dan berusaha MEMBINASAKANnya. Dan di dalam AGAMA YAHUDI aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.

  BalasHapus
 16. PAULUS MENGAKU DIRINYA GILA.

  2 Korintus 11:22-23
  Apakah mereka orang lbrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata SEPERTI ORANG GILA- AKU LEBIH (GILA ) LAGI! Aku banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut.

  BalasHapus
 17. KARENA PAULUS MENGAKU DIRINYA BODOH.

  2Korintus 11:16
  Kuulangi lagi: jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, TERIMALAH AKU SEBAGAI ORANG BODOH supaya aku pun boleh bermegah sedikit.

  BalasHapus
 18. PAULUS MENYIMPAN KEBENCIAN TERHADAP YESUS.

  Galatia 3:13
  "Kristus telah menebus kita dari KUTUK HUKUM TAURAT dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: "TERKUTUKLAH ORANG YANG DIGANTUNG PADA KAYU SALIB!"
  1 Korintus 12:3
  Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "TERKUTUKLAH YESUS!" dan tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus.

  1 Korintus 11:14
  "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah KEHINAAN BAGI LAKI-LAKI, jika ia BERAMBUT PANJANG"

  BalasHapus
 19. PAULUS MENYESATKAN BANYAK ORANG.

  KisahParaRasul 19:26
  Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar, bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan MENYESATKAN BANYAK ORANG dengan mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa.

  BalasHapus
 20. TERNYATA PAULUS BUKAN MURID/SAHABAT/RASUL JESUS.

  Lukas 9:1 ”Maka Jesus memanggil kedua belas/12 muridnya”.
  Matius 10:2-4 ”Simon Petrus – Andreas –Yakobus - Yohanes - Filipus - Bartolomeus - Tomas - Matius - Yakobus Alfeus - Tadeus - Simon Zelot - Yudas Iskariot adalah 12 murid/sahabat Jesus.

  BalasHapus
 21. TERNYATA PAULUS MENGKHIANATI AJARAN JESUS.

  JESUS MEMEGANG TEGUH HUKUM TAURAT.

  Matius 5:17 ”Janganlah engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torat dan Kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Torat sebelum semuanya terjadi”.

  Lukas 10:25-26 ”Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Jesus, apa yang tertulis dalam hukum Torat, apa yang kau baca disana”.

  Lukas 16:17 ”Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torat batal”.

  Matius 10:5-6 "Pesan Jesus kepada dua belas muridnya, janganlah kamu menyimpang kejalan bangsa lain atau masuk kedalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba domba yang sesat dari bani Israel".

  Johanes 5:46-47 "Jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepadaku, ia telah menulis tentang aku. tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan".

  PAULUS MENGHEMPASKAN HUKUM TAURAT.

  Roma 7:6 ”Tetapi SEKARANG KITA TELAH DIBEBASKAN DARI HUKUM TAURAT, sebab KITA TELAH MATI BAGI DIA, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan BUKAN dalam keadaan lama MENURUT HURUF HUKUM TAURAT”.

  Galitia 2:18
  Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah KUROMBAK, aku menyatakan diriku sebagai PELANGGAR HUKUM TAURAT.

  BalasHapus
 22. SEJARAH PENUHANAN JESUS-TRINITAS.

  Kepercayaan TRINITAS bukan berasal dari ajaran Tuhan dan bukan ajaran dari Jesus. TRINITAS ADALAH REKAYASA MANUSIA. Penuhanan Jesus merupakan keputusan rapat gereja/konsili yang diadakan di Nicea pada 20 Mei 325 masehi. Konsili dipimpin oleh Kaisar Konstantin dan dihadiri ratusan pastor. Hasil konsili diputuskan antara lain Jesus adalah anak Tuhan dan dianggap juga Tuhan. Kesamaan zat antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Mulai saat itu ada sebutan Tuhan Bapa dan Tuhan Anak tetapi diakuinya satu juga.

  Kemudian dalam konsili Konstatinopel yang dipimpin Kaisar Theodosius pada tahun 381 melantik juga Ruhul Kudus menjadi Tuhan . Sejak saat itu mulai ada sebutan Sang Bapa – Sang Putera – Sang Ruh Kudus. Patri-Vilii-et Spiritus Sancti.

  TRINITAS timbulnya tahun 381 masehi. Sebelum tahun 381 masehi dan konsili NICEA, penganut agama Kristen tidak mengenal TRINITAS dan mereka hanya mengenal satu Tuhan yaitu Allah.
  De Godsdienst v.d. Koeran tulisan Arthur N Wollaston” Ook de christinen vereeden een God. Marsinds de algemeene kerk vergadering in 381 te Konstatinopel gehouden was onder hen geldig de leer van de Drieeen heids Gods/Juga orang orang Kristen dahulu memuliakan Tuhan yang Tunggal akan tetapi setelah rapat gereja yang dilangsungkan di Konstantinopel tahun 381 berlakulah TRINITAS atas mereka”.

  Di Bibel/Alkitab juga disebutkan Tuhan itu Esa.

  Ulangan 4:35 ”maka kepadamulah ia itu ditunjuk supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itu Allah. Dan kecuali Tuhan yang Esa tiada yang lain lagi.

  Markus 12:29 ”Maka jawab Jesus kepadanya, hukum yang terutama inilah, dengar olehmu hai Israil adapun Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang Esa”.

  Matius 7:21 ”Bukan orang yang menyeruku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan sorga”.
  Jesus sendiri marah sampai mengeluarkan kata kata ancaman, barang siapa menganggap Jesus sebagai Tuhan tempatnya bukan di sorga tetapi di neraka.

  Kemudian Jesus berkata, yang tidak mengaku Jesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah penyesat dan anti Kristus ”2Johanes 1:7.

  Ayat itu tidak dapat diputar putar lagi siapapun apakah pendeta, pastur, pimpinan gereja, atau umat Kristen yang menganggap Jesus sebagai Tuhan adalah penyesat dan anti Kristus.

  DOKTRIN TRINITAS DIBANTAH JESUS.

  Johanes 14:9-10 ”Siapa yang sudah nampak Aku ia sudah nampak Bapa. Tiadalah engkau percaya AKU DIDALAM BAPA dan BAPA DIDALAM AKU. Segala perkataan yang aku katakan kepadamu bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri melainkan Bapa itu yang tinggal didalam Aku. Dia mengadakan segala perbuatan itu”.

  Johanes 17:23 ”AKU DIDALAM MEREKA dan ENGKAU DIDALAM AKU supaya MEREKA itu SEMPURNA DIDALAM PERSEKUTUAN”.

  Kata ”aku didalam mereka itu” yang dimaksud dengan aku adalah Jesus sedangkan mereka adalah murid murid /sahabat Jesus yang 12 orang. Lukas 9:1 ”Maka Jesus memanggil kedua belas muridnya”. Matius 10:2-4 ”Simon Petrus – Andreas –Yakobus - Yohanes - Filipus - Bartolomeus - Tomas - Matius - Yakobus Alfeus - Tadeus - Simon Zelot - Yudas Iskariot adalah murid murid/sahabat Jesus.

  AKU DIDALAM MEREKA artinya Jesus MENYATU dengan murid muridnya.

  JADI TUHAN MENYATU DENGAN JESUS DAN JESUS MENYATU DENGAN MURID MURIDNYA.

  Kalau umat Kristen percaya kesatuan Jesus dengan Bapa maka umat Kristenpun harus percaya kesatuan Bapa dengan 12 murid murid Jesus karena 12 murid murid menyatu dengan Jesus. Bukan Jesus dan Roh Kudus saja yang bersatu dengan Bapa tetapi harus ditambah dengan 12 murid murid Jesus.

  Ini namanya PERSEKUTUAN TUHAN atau TUHAN PERSEKUTUAN. PERSATUAN TUHAN atau TUHAN PERSATUAN. Bukan TRINITAS tetapi LIMABELASNITAS.

  BalasHapus
 23. PELANTIKAN JESUS DAN ROH KUDUS MENJADI TUHAN.

  TIGA ABAD SETELAH JESUS WAFAT, DILANTIKLAH ALMARHUM JESUS menjadi TUHAN dalam suatu keputusan yang dinamakan Kredo Nikea yang berbunyi sebagai berikut.

  Kredo Nikea (325 M) :

  “Kami percaya akan satu Allah,
  Bapa yang Mahakuasa, pencipta segala sesuatu, yang tampak dan tak tampak,

  dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus,
  Putra Allah, tunggal dilahirkan dari Bapa, yakni, dari zat [ousia] Bapa,

  Allah dari Allah, cahaya dari cahaya,
  Allah sejati dari Allah sejati,
  dilahirkan bukan diciptakan,
  mempunyai zat sama [homoousion] dengan Bapa,

  melalui dia segala sesuatu diciptakan,
  segala sesuatu yang ada di surga dan
  segala sesuatu yang ada di bumi,
  yang demi kita manusia dan demi penyelamatan kita,
  turun [ke dunia] dan menjadi manusia,
  menderita,bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga,
  Dan akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
  Dan kami percaya akan Roh Kudus.”

  Perlu anda catat bahwa pada waktu itu Roh Kudus belum jadi tuhan tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ROH KUDUS.

  jadi nama yang tepat adalah DWINITAS

  setengah abad kemudian baru Roh Kudus ini dinaikkan pangkatnya menjadi tuhan…dimana???

  disini lagi-lagi di sebuah konsili yang kali ini diadakan di kota Kontantinopel…

  Hasil Konsili Nikea Konstantinopel (381 M).

  “Aku percaya akan satu Allah,
  Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi,
  dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan;

  dan akan satu Tuhan Yesus Kristus,
  Putra Allah yang tunggal.
  Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
  Allah dari Allah, Terang dari Terang,
  Allah benar dari Allah benar.

  Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
  sehakikat dengan Bapa;
  segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
  Ia turun dari surga untuk kita manusia
  dan untuk keselamatan kita.

  Ia dikandung dari Roh Kudus,
  dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjdi manusia.
  Iapun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
  Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
  Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
  Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
  a akan kembali dengan mulia,
  mengadili orang yang hidup dan yang mati;
  kerajaan-Nya tak kan berakhir.

  Aku percaya akan Roh Kudus,
  Ia Tuhan yang menghidupkan;
  Ia berasal dari Bapa dan Putra;
  Yang serta Bapa dan Putra,
  disembah dan dimuliakan;
  Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
  Aku percaya akan Gereja
  yang satu, kudus, katolik dan apostolik.
  Aku mengakui satu pembaptisan
  akan penghapusan dosa.
  Aku menantikan kebangkitan orang mati
  dan hidup di akhirat.
  Amin.”
  Sejak itulah evolusi trinitas sudah sempurna…. hanya perlu waktu 56 tahun untuk merubah Tuhan dari dwinitas menjadi trinitas…

  Itulah jejak Antikristus yang sukses mengganti doktrin ke-esa-an Tuhan menjadi Trinitas, suatu ajaran yang tidak pernah dikenal dan diajarkan oleh para nabi termasuk tidak diajarkan Yesus sendiri.


  BalasHapus
 24. KRISTEN ITU AGAMA ABAL2. TUHANNYA GANTI2 SESUAI SELERA PEMIMPINNYA.
  TUHAN KRISTEN NGGAK JELAS.

  ANDAI ADA ORANG KRISTEN BERUMUR PANJANG. MISAL ORANG KRISTEN BERNAMA PIETER LAHIR TH 300M MAKA MASIH MENGALAMI TUHAN KRISTEN MASIH ALLAH.

  KETIKA PIETER BERUMUR 25TH TUHAN KRISTEN TELAH BERUBAH YAITU TUHAN ALLAH DAN TUHAN JESUS. KARENA JESUS DILANTIK MENJADI TUHAN PADA 20 MEI 325 M.

  KETIKA PIETER TELAH BERUMUR 81 TH TUHAN KRISTEN BERUBAH LAGI MENJADI TUHAN ALLAH TUHAN JESUS DAN TUHAN ROH KUDUS. KARENA ROH KUDUS DILANTIK MENJADI TUHAN TH 381 M.

  JIKA PIETER MASIH HIDUP SAMPAI SEKARANG PASTI AKAN SELALU BILANG KEPADA SESAMA JEMAAT BAHWA DALAM USIAKU KE 81 TH TUHANKU TELAH BERUBAH TIGA KALI.
  HELULUDAAAAAAAAAAAAH.

  BalasHapus
 25. DIKAJI KITAB SUCINYA.

  Jika Islam Benar, apa buktinya?
  Jika Kristen Benar, apa buktinya?

  Untuk membuktikan sebuah agama benar, maka tak boleh dilihat/ditengok dari kesalahan ummatnya, karena ummat tetaplah manusia yg tak sempurna.

  Jika di negeri muslim ramai/banyak orang miskin, BODOH yg beragama islam, maka itu tak berarti islam buruk, kerana Di pulau nias, pulau samosir, kepulauan mentawai, kepulauan sangir talaud, pedalaman kalimantan, nusa tenggara timur, papua, irian jaya barat, ambon, timor timur, pilipina, mexico, negara2 amerika latin, negara2 eropa timur, semenanjung balkan, siprus, yunani, negara2 afrika, yang BODOH miskin, melarat, tinggal di emper toko, rumah di bantaran sungai, tinggal di wilayah kumuh, pada jadi gembel, pengemis adalah orang yang beragama KRISTEN bukan MUSLIM.

  Jika di negeri muslim ramai pesalah/penjahat dipenjara karena koropsi, mencuri, mengedar dan mengkonsumsi narkoba/dadah, berjudi, menjadi penjahat yg beragama islam, maka tak berarti islam buruk, kerana di pulau nias, pulau samosir, kepulauan mentawai, kepulauan sangir talaud, pedalaman kalimantan, nusa tenggara timur, papua, irian jaya barat, ambon, timor timur, pilipina, mexico, negara2 amerika latin, negara2 eropa timur, semenanjung balkan, siprus, yunani, negara2 afrika, yang menjadi pesalah/napi di penjara karena koropsi menjadi pembunuh, pemerkosa, pemabuk, pemadat, pencuri, perampok, penodong, penusuk, penganiaya pelakunya adalah orang KRISTEN bukan MUSLIM.

  Jika di negeri muslim banyak terjadi pertumpahan darah itu bukan berarti islam buruk karena di yg saling membunuh dan menganiaya di pulau nias, pulau samosir, kepulauan mentawai, kepulauan sangir talaud, pedalaman kalimantan, nusa tenggara timur, papua, irian jaya barat, ambon, timor timur, pilipina, mexico, negara2 amerika latin, negara2 eropa timur, semenanjung balkan, siprus, yunani, negara2 afrika pelakunya adalah orang yang agamanya KRISTEN.

  Jika di Suriah terjadi perang saudara/sesama muslim bukan berarti Islam buruk karena pada akhir tahun 1590-an Belanda datang ke nusantara dengan membawa misi Protestan. Mereka pun berhadapan dengan Katolik Portugis, dan menganggap Portugis yang Katolik itu sebagai musuhnya. Mereka pun membantai Portugis.“Lima belas ribu orang Katolik, orang bumi putera Katolik di Ambon, mereka habiskan dalam 1 malam”.

  Jika di Jakarta terjadi tawuran antar pelajar yang beragam islam bukan berarti Islam buruk karena konflik internal yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan di Irlandia dilakukan oleh orang KRISTEN KATHOLIK DENGAN KRISTEN PROTESTAN. Dikala salah satu akan memusnahkan seterunya dengan meledakkan bom, mereka menyeru dan menyebut nama tuhan Jesus.

  Pembuktian sebuah agama benar pun tak boleh ditengok dari pendapat orang, karena lain orang lain fikiran, & ada ramai pendapat orang dimuka bumi ini yg satu sama lain berbeda.

  PEMBUKTIAN SUATU AGAMA APAKAH BENAR HARUS DIKAJI KITAB SUCINYA. JIKA KITAB YANG DIANGGAP SUCI ITU BERASAL DARI TUHAN MAKA TIDAK BOLEH ADA KONTRADIKSI/PERTENTANGAN ANTAR AYAT AYATNYA.

  BalasHapus
 26. PEMBUKTIAN SUATU AGAMA APAKAH BENAR HARUS DIKAJI KITAB SUCINYA. JIKA KITAB YANG DIANGGAP SUCI ITU BERASAL DARI TUHAN MAKA TIDAK BOLEH ADA KONTRADIKSI/PERTENTANGAN ANTAR AYAT AYATNYA.

  KONTRADIKSI PERJANJIAN BARU.

  Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil Lukas 3:23-38. Sementara Injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu-menahu tentang silsilah Yesus.

  109. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?

  a. Anak Hezron adalahArni (Lukas 3:33).
  b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1:3).

  110. Siapakah kakek Yesus?

  a. Yakub (Matius 1:6).
  b. Eli (Lukas 3:31).

  BalasHapus
 27. PEMBUKTIAN SUATU AGAMA APAKAH BENAR HARUS DIKAJI KITAB SUCINYA. JIKA KITAB YANG DIANGGAP SUCI ITU BERASAL DARI TUHAN MAKA TIDAK BOLEH ADA KONTRADIKSI/PERTENTANGAN ANTAR AYAT AYATNYA.

  KONTRADIKSI PERJANJIAN BARU.

  111. Siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus?

  a. Salomo (Matius 1:6).
  b. Natan (Lukas 3:31).

  112. Yesus memasuki Yerusalem naik apa?

  a. Seekor keledai (Markus 11:7; Lukas 19:35).
  b. Seekor keledai betina dan seekor anak keledai (Matius 21:7).

  113. Ketika Yesus bertemu Yairus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?

  a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18).
  b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5:23).

  114. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?

  a. Dua orang buta (Matius 20:29-30).
  b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).

  115. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan?

  a. Di Gedara (Matius 8:28).
  b. Di Gerasa (Markus 5:1-2).

  116. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus?

  a. Ada 2 orang (Matius 8:28).
  b. Hanya 1 orang saja (Markus 5:1-2).

  117. Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus?

  a. Salam Rabi (Matius 26:49).
  b. Rabi (Markus 14:45).
  c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47).

  118. Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respons para muridnya?

  a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14:33).
  b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6:51-52).

  119. Jam berapa Yesus disalibkan?

  a. Jam sembilan (Markus 15:25).
  b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14).

  120. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar?

  BalasHapus
 28. PEMBUKTIAN SUATU AGAMA APAKAH BENAR HARUS DIKAJI KITAB SUCINYA. JIKA KITAB YANG DIANGGAP SUCI ITU BERASAL DARI TUHAN MAKA TIDAK BOLEH ADA KONTRADIKSI/PERTENTANGAN ANTAR AYAT AYATNYA.

  KONTRADIKSI PERJANJIAN BARU.

  120. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar?

  a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9; Yohanes 3:17; 10:34-36).
  b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10:34-36).

  121. Apa hukumnya bersunat?

  a. Sunat itu wajib (Kejadian 17:10-14; 21:4). Yesus tidak membatalkan sunat (Matius 5:17-20; Lukas 2:21). Yesus juga disunat (Lukas 2:21). Dan orang yang tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul 15:1-2).
  b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dan tidak penting (Galatia 5:6; 1 Korintus 7:18-19).

  122. Bolehkah makan babi?

  a. Babi haram dimakan (Ulangan 14:8; Imamat 11:7; Yesaya 66:17).
  b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 4:4-5; 6:12; 10:25; Kolose 2:16, Roma 14:17).

  123. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga?

  a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pernah naik ke sorga (Yohanes 3:13).
  b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5:24; II Raja-raja 2:11).

  124. Siapa orang yang mula-mula bertemu dengan Yesus setelah dugaan kematian dan kebangkitannya?

  a. Kefas (1 Korintus 15:5).
  b. Maria Magdalena, ia tahu bahwa itu adalah Yesus (Markus 16:9).
  c. Maria Magdalena dan Maria yang lain (Matius 28:9).
  d. Kleopas dan yang lain (Lukas 24:15).
  e. Maria Magdalena, ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus (Yohanes 20:14).

  125. Apakah Yesus anak Daud?

  a. Menurut Matius, Ya! (Matius 1:1).
  b. Menurut Yesus, Tidak! (Matius 22:45; Markus 12:37; Lukas 20:44).

  126. Apakah yang dibawa Yesus di atas bumi?

  a. Menurut Matius, Pedang (Matius 10:34).
  b. Menurut Lukas, Pertentangan (Lukas 12:51).

  127. Bagaimana sikap Yesus ketika disalib?

  a. Pasrah dan lapang dada (Lukas 23:46).
  b. Ketakutan (Markus 15:34; Matius 27:46).

  128. Apa yang dikatakan kepala pasukan Romawi ketika melihat kematian Yesus di tiang salib?

  a. "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah!" (Markus 15:9; Matius 27:54).
  b. "Sungguh, orang ini adalah orang benar!" (Lukas 23:47).

  129. Siapa orang yang memikul salib menuju Tempat Tengkorak (Golgota)?

  a. Simon Kirene (Markus 15:21; Matius 27:32; Lukas 23:26).
  b. Yesus sendiri (Yohanes 19:17).

  130. Apa yang dikatakan Yesus terakhir kalinya sebelum mati di tiang salib?

  a. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." (Lukas 23:46).
  b. "Sudah selesai." (Yohanes 19:30).

  DAN LAIN SEBAGAINYA.

  BalasHapus
 29. PEMBUKTIAN SUATU AGAMA APAKAH AGAMA ITU BENAR HARUS DIKAJI KITAB SUCINYA. JIKA KITAB YANG DIANGGAP SUCI ITU BERASAL DARI TUHAN MAKA TIDAK BOLEH ADA KESALAHAN SEDIKIT APAPUN.
  KESALAHAN2 FATAL BIBEL/ALKITAB

  Ulangan:11:19. Imamat:14:18:” Inilah yang kamu jijikkan dari burung burung jangan dimakan karena itu adalah kejijikkan, burung ranggung ……meragai dan kelelawar.
  BIBEL SALAH: KELELAWAR BUKAN JENIS BURUNG !!!

  Imamat 11:6:”Juga kelinci karena memang memamah biak haram itu bagimu”.
  BIBEL SALAH: KELINCI TIDAK MEMAMAH BIAK !!!

  Imamat 11:21-23:”…..segala binatang yang merayap dan bersayap yang berjalan dengan empat kakinya adalah kejijikkan bagimu”.
  Serangga kakinya enam atau delapan.
  BIBEL SALAH: SERANGGA TIDAK BERKAKI EMPAT !!!

  Kejadian 3:14:”Firman Tuhan kepada ular, debu tanah yang kau makan seumur hidup”.
  BIBEL SALAH: ULAR TIDAK MAKAN DEBU TANAH !!!

  Kejadian 6:15:”…..ukuran bahtera Nuh tiga ratus hasta panjangnya limapuluh hasta lebarnya tiga puluh hasta tingginya”. Bahtera sebesar itu dapat memuat 2 juta sampai dengan lima juta pasang species binatang.
  BIBEL SALAH: NUH TIDAK BISA MEMBUAT BAHTERA SEBESAR ITU.

  Kejadian 7:19:”… banjir meliputi bumi ditutupinya semua gunung yang tinggi diseluruh kolong langit”. Tidak mungkin terjadi banjir diseruluh kolong langit karena bangunan bangunan purba Babilonia yang didirikan jauh sebelum ada Nuh, bangunan bangunan itu masih tetap utuh setelah banjir reda.
  BIBEL SALAH: BANJIR ZAMAN NUH BUKAN BANJIR GLOBAL !!!

  Imamat 14:49-53:”…. seekor burung disembelih diatas belanga berisi air mengalir …. memercik ke rumah tujuh kali …. maka rumah itu menjadi tahir”.
  Penyembuhan penyakit kusta dengan darah burung.
  BIBEL SALAH: DARAH BURUNG TIDAK BISA MENYEMBUHKAN KUSTA !!!
  .
  Bilangan 22:30:”bukankah aku ini keledaimu yang kamu tunggangi selama hidup ……”.
  BIBEL SALAH: KELEDAI TIDAK BISA BERBICARA BAHASA MANUSIA.

  Ulangan 1:1:”Perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel ………..”. Orang Israel yang jumlahnya lebih dari enam ratus ribu orang (Keluaran 12:37).
  BIBEL SALAH: MUSTAHIL MUSA BICARA DENGAN RATUSAN RIBU ORANG !

  BalasHapus
 30. KESALAHAN2 FATAL BIBEL/ALKITAB.

  Josua 10:12-14:”kata Josua matahari berhentilah … juga bulan …. maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak……”.
  BIBEL SALAH: MATAHARI – BULAN TIDAK PERNAH BERHENTI BEREDAR !!!

  Hakim hakim 7:12:”unta mereka tak terhitung jumlahnya seperti pasir ditepi laut banyaknya”.
  Berarti bumi ini dipenuhi oleh hewan yang namanya onta karena jumlahnya trilyunan seperti jumlah pasir ditepi laut.
  BIBEL SALAH: KEBERADAAN ONTA DIDUNIA TERBATAS JUMLAHNYA !!!

  Hakim hakim 16:17-22:”disuruhnya mencukur tujuh jalin rambutnya maka kekuatan menjadi lenyap”.
  BIBEL SALAH: KEKUATAN MANUSIA LENYAP JIKA DIBERI OBAT BIUS !!!

  2Tarawikh 21:20 – 22:1-2”………….”. Ahazia berumur empat puluh dua tahun ketika menjadi raja. Ahazia menggantikan ayahnya yang meninggal pada umur empat puluh tahun.
  Ahazia umurnya lebih tua dua tahun daripada ayahnya.
  BIBEL SALAH: UMUR ANAK PASTI LEBIH MUDA DIBANDING AYAHNYA !!!

  Mazmur 12:16:”matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang”.
  Menurut medis zaman modern sinar matahari diwaktu siang dapat mengakibatkan penyakit katarak dan kanker kulit.
  BIBEL SALAH: MATAHARI SIANG DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT !!!

  BalasHapus
 31. BIBEL: MELENCENG DARI KAJIAN IPTEK
  Kejadian 1:5-19 ”Hari PERTAMA Tuhan ciptakan adalah siang dan malam. Hari KEDUA Tuhan ciptakan cakrawala atau langit. Hari KETIGA Tuhan ciptakan tanah/darat air/ laut dan diatas tanah ada tumbuh tumbuhan yang bertunas segala tumbuh tumbuhan yang berbiji dan pohon pohonan yang menghasilkan buah. Hari KE EMPAT Tuhan ciptakan matahari rembulan dan bintang bintang.
  Apabila kita kaji berdasarkan logika dan diurai dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi maka penciptaan alam semesta yang diberitakan dalam Bibel bertolak belakang dan menyimpang jauh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa?
  HARI PERTAMA diciptakan SIANG dan MALAM. Bagaimana mungkin matahari rembulan dan bintang bintang belum ada/belum tercipta SUDAH DIKETAHUI SIANG DAN MALAM. Bukankah diketahui siang apabila matahari terbit dan diketahui malam apabila matahari terbenam dan muncul rembulan atau bintang bintang dilangit. Matahari rembulan dan bintang bintang dicipta hari keempat.
  HARI KETIGA diciptakan pohon pohon pada bertunas muda, tumbuh tumbuhan menghasilkan biji dan pohon pohon menghasilkan buah.. Bagaimana mungkin matahari belum ada/belum tercipta POHON POHON SUDAH TUMBUH TUNAS TUNAS MUDA, MENGHASILKAN BIJI BIJIAN DAN POHON POHON MENGHASILKAN BUAH. Bukankah menurut ilmu tumbuh tumbuhan/botani pohon pohon dan tumbuh tumbuhan dapat berkembang dan menghasilkan buah apabila ada terjadi asimilasi antara tumbuh tumbuhan dengan sinar matahari. Matahari diciptakan hari keempat.
  BIBEL: MELENCENG DARI KAJIAN IPTEK.
  MARKUS 13:25 : dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
  Menurut markus 13 ayat 25, menduga bahwa bintang2 di angkasa itu sebesar batu kali, sehingga pada hari kiamat nanti bintang2 itu akan berjatuhan menimpa bumi. Padahal, terdapat milyaran bintang di jagat raya ini, yang besarnya bahkan jauh melebihi bumi. Sebagai gambaran, dalam sistem jagat raya, matahari adalah sebuah bintang kecil yang bisa jadi tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa masih ada milyaran “matahari2″ lain di jagat raya ini.
  Dalam sistem tata surya sendiri, matahari merupakan “bintang” terbesar, berturut2 disusul planet yupiter, saturnus, uranus, neptunus, mars, baru kemudian bumi.
  Jadi, bagaimana mungkin bintang2 tersebut akan berjatuhan ke bumi?
  BIBEL: MELENCENG DARI KAJIAN IPTEK.
  Ayub 26:11 tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardik-Nya.
  Ayub 9:6 Yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang.
  Mazmur 75:3 Bumi hancur dan semua penduduknya; tetapi Akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya.
  BIBEL SALAH: LANGIT TIDAK BERTIANG. !!

  BalasHapus
 32. Semakin mempelajari Kristologi saya menemukan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Kristen bukan wahyu Tuhan:

  1. Tidak ada satupun ayat di Bible menunjukkan bahwa Allah maupun Yesus menyuruh manusia beragama Kristen. Bahkan ayat Kis 11:26 menunjukkan bahwa istilah Kristen baru muncul setelah Yesus diyakini mati & naik ke surga. Berarti Yesus belum dengar, tidak kenal apalagi mengajarkan Kristen.

  2. Amanat Agung (misi mengkristenkan dunia) dalam Matius 28:16-20 ternyata ayat tambahan ciptaan para penginjil untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Pemalsuan ini dibeberkan oleh Hugh J. Schonfield nominator Nobel tahun 1959 dalam buku The Original New Testament, Juga oleh Robert Funk, Profesor Ilmu Perjanjian Baru dalam buku The Five Gospels.

  3. Doktrin Kristen bahwa “Firman adalah Tuhan…” dalam ayat Yohanes 1:1-18 ternyata memanipulasi hymne Platonis yang semula berbunyi “…Logos (firman) itu berasal dari Tuhan…” Pemanipulasian ayat ini dibeberkan oleh Bapa Gereja Santo Agustinus dalam bukunya The Confession of St. Augustine.

  4. Jesus seminar terdiri dari 76 ahli-ahli Alkitab dari berbagai disiplin ilmu dari seluruh dunia yang berseminar 2x setahun sejak 1985-1996 di kota Samona California, menegaskan bahwa pernyataan & perbuatan Yesus yang tertulis di Alkitab, 82%nya meragukan hingga palsu.

  5. Penuhanan Yesus dikukuhkan oleh manusia pada th 325M dalam Konsili (musyawarah para Uskup/rapat gereja) di Nicea yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin dihadiri 318 uskup.

  6. Penuhanan Roh Kudus menyusul dikukuhkan oleh manusia th.381 di Konsili Konstantinopel I dipimpin Kaisar Teodosius dihadiri 150 uskup. Konsili juga menambahkan Credo “Percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan”

  7. NATAL ! perayaan paling meriah sekaligus ibadah paling sakral bagi umat Kristiani, ternyata bukan perintah Tuhan, bukan ajaran Yesus, tidak ada di Bible. Natal baru muncul abad IV, mengadopsi & menggantikan perayaan kelahiran dewa matahari.

  8. Ditetapkannya tgl. 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus adalah KEBOHONGAN PUBLIK karena menyelisihi/bertentangan Bible (Lukas 2:8, Matius 2:1-2), menyelisihi Al Qur’an ( QS Maryam : 23-25) tetapi mengikuti ajaran paganisme (penyembahan berhala) bahwa dewa-dewa: Mithra di Persia, Baachus di Yunani, Krisna di India dsb diyakini lahir tgl. 25 Desember & dirayakan besar-besaran. Tuhan lahirnya ikutan berhala ?

  9. Ketentuan Tuhan bahwa Hari Sabat, hari ibadah adalah hari Sabtu, digeser Kaisar Konstantin/konsili Laodekia th 364M menjadi hari Minggu, mengikuti hari suci mingguannya para penyembah dewa matahari yaitu Hari menyembah Matahari (SUN DAY) alias Minggu. Ketentuan Tuhan diabaikan, ketentuan manusia ditaati.

  10. Doktrin ketuhanan Trinitas (Tuhan Bapa/Allah, Anak/Yesus & Roh Kudus) ajaran Paulus (bukan ajaran Yesus) nampak mengadopsi pola penyembahan Tritunggal kaum Paganis (penyembah berhala) yang sangat luas penyebarannya & kuat pengaruhnya baik dimasa sebelum, disaat maupun sesudah Yesus.

  BalasHapus
 33. PENGESAHAN KITAB BIBEL.

  Pemilihan Kitab Injil disebarkan dari mulut ke mulut sehingga tradisi oral ini menghasilkan laporan yang berlainan satu dengan lain terhadap perkataan dan perbuatan Yesus. Ketika mereka berusaha mendokumentasikannya maka bertambahlah perbedaan-perbedaan akibat variasi verbal. Sarjana-sarjana Kristen mengakui fakta sejarah bahwa pada terdapat juga sejumlah Injil-injil yang lain, dan masing-masing gereja mempunyai versinya sendiri.
  Sebagian sarjana mempercayai bahwa jumlah Injil-Injil tersebut mencapai 300 Injil (Holy Blood Holy Grail, hal.692). Tapi bagaimana yang yang terpilih hanya 4 saja ? Ke-empat Injil tersebut (Matius, Markus, Lukas & Yohanes) dipilih pada saat Konsili Nicea 325 Masehi. Konsili yang memperkenalkan konsep Trinitas untuk pertama kali. Sehingga pemilihan ke-4 Injil tersebut adalah penyesuaian terhadap Kredo yang dipaksakan. Maka semua Injil yang menceritakan tentang kemanusiaan Yesus harus di hancurkan.

  Teknis pemilihan Injil-Injil tersebut adalah, semua naskah Injil yang berbeda-beda diletakkan dibawah sebuah meja di ruang Konsili. Setiap orang diminta meninggalkan ruangan tersebut dan pintunya dikunci. Semua uskup diminta untuk berdoa sepanjang malam supaya versi Kitab yang benar akan berada di atas meja tersebut. Pada keesokan paginya, ke-4 Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dengan “ajaib”nya telah berada diatas meja dengan rapi, sisanya berserakan dibawah meja. Sehinggadiputuskan semua yang terletak dibawah meja haruslah dibakar. (Sex in the Bible, Wahyudi).
  -sebagai referensi, baca ayat ini-
  “Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?”
  (Roma TB 3:7)
  dan Doktrin Kebohongan

  “Kebohongan yang disebarluaskan secara berulang-ulang dan terus menerus, maka suatu saat kebohongan tersebut akan dianggap menjadi kebenaran”
  DR. PAUL JOSEPH GOEBBELS, Total Spatsastrede, 1944
  Natal 25 Desember dan Ketuhanan Yesus merupakan kebohongan yang terus-menerus diulang ulang selama ribuan tahun, hingga 2.000.000.000 ummat Kristen + katholik di dunia ini mengaggapnya sebagai sebuah kebenaran.

  BalasHapus
 34. KELAHIRAN JESUS.
  Lukas “1:5-31” , kelahiran Jesus dapat diketahui dengan menghubungkan kelahiran Johanes Pembabtis. Ketika Jesus mulai dikandung Maria, Johanes berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya yang bernama Elizabeth. Suami Elizabeth yang bernama Zakarya adalah imam yang melayani di Yerusalem bersama sama dengan rombongan Abia. Menurut catatan sejarah pelayanan berlangsung sekitar tanggal 13-19 Juni (The Companion Bible 1974). Saat itulah Zakarya diberitahu malaikat bahwa isterinya mulai mengandung. Jika Johanes mulai dikandung ibunya bulan Juni maka ia dilahirkan bulan Maret dengan perhitungan 9 bulan dalam kandungan, sehingga diketahui kelahiran Jesus 6 bulan setelah Johanes dilahirkan yaitu akhir Agustus atau awal September.
  MENURUT BIBEL/ALKITAB JESUS TIDAK LAHIR BULAN DESEMBER.

  KELAHIRAN JESUS.
  Lukas ”2:1-6”, pada waktu ada pendaftaran penduduk/sensus, pergilah semua orang mendaftarkan diri dikotanya masing masing. Demikian juga Yusuf Arimatea dengan Maria datang ke Yudea di kota Betlehem, saat tiba di Betlehem Maria melahirkan. Kelahiran Jesus bertepatan dengan diadakannya pendaftaran penduduk menguak tabir bahwa sensus kejadiannya pasti bukan musim dingin yang bersamaan bulan Desember. Sensus pasti diadakan saat cuaca cerah sehingga semua orang berbondong bondong mendatangi tempat sensus. Mustahil sensus diadakan bulan Desember karena dibulan itu suhu dingin dan jalan jalan becek karena hujan yang mengguyur bahkan disertai hujan salju. Sensus dalam keadaan demikian akan membuang buang harta dan tenaga karena penduduk pasti memilih tinggal didalam rumah untuk menghindari cuaca dingin dan tidak mau mendatangi tempat sensus. Jadi mustahil Jesus lahir bulan Desember.
  MENURUT BIBEL/ALKITAB JESUS TIDAK LAHIR BULAN DESEMBER.

  KELAHIRAN JESUS.
  Lukas ”2:7”, Jesus dilahirkan kemudian dibungkus kain lampin/popok bayi dan dibaringkan dalam palungan/tempat makanan ternak, domba, sapi dsb. Karena tidak ada tempat untuk menginap. Dari jaman purba sampai sekarang, Betlehem tempat Jesus dilahirkan terletak pada garis tiga puluh tiga derajat lintang utara dimana pada bulan Desember selalu berada pada musim dingin/winter dan dibawah titik air beku. Orang tidak akan tahan walau hanya sebentar berada diluar rumah kecuali berpakaian tebal yang khusus dan rumah rumah selalu diberi perapian sebagai penghangat. Kelahiran Jesus yang hanya dibungkus kain lampin dan dibaringkan ditempat ternak pada makan/palungan menandakan Jesus lahir musim panas yang jatuh pada bulan Agustus atau September. Jika Jesus dilahirkan bulan Desember maka Maria dan tunangannya akan mati kedinginan dan lebih lebih Jesus akan segera mati membeku karena ditaruh dalam palungan dialam terbuka.
  MENURUT BIBEL/ALKITAB JESUS TIDAK LAHIR BULAN DESEMBER.


  BalasHapus
 35. KELAHIRAN JESUS.

  Lukas ”2:8”, Didaerah daerah itu ada gembala gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kelahiran Jesus bersamaan dengan beradanya para gembala dipadang Judea pada waktu malam yang sedang menjaga kawanan ternak mereka mengungkap misteri dan menjadikan terang benderang tentang kelahiran Jesus. Keberadaan para gembala dipadang Judea pada waktu malam menjaga kawanan ternak mereka peristiwanya pasti bersamaan musim panas yang bertepatan dengan bulan Agustus/September. Jikalau para gembala diwaktu malam berada dipadang Judea bulan Desember maka ternak dan para gembala akan mati beku karena dibulan Desember suhu udara di Judea sangat rendah dan salju turun bukan hal yang mustahil.
  MENURUT BIBEL/ALKITAB JESUS TIDAK LAHIR BULAN DESEMBER.

  KELAHIRAN JESUS.
  Matius ”2:9-10”, mengabarkan kelahiran Jesus ditandai dengan gemerlapnya bintang dilangit. Apabila dipadang Judea dikota Betlehem terlihat gemerlapnya bintang dilangit terjadinya pasti musim panas bertepatan dengan bulan Agustus/September. Pada musim dingin yang bersamaan dengan bulan Desember langit diatas Betlehem dan padang Judea tertutup kabut awan diwaktu siang maupun malam. Siang hari matahari tidak nampak lebih lebih dimalam hari bintang bintang berada dibalik gelapnya awan.
  MENURUT BIBEL/ALKITAB JESUS TIDAK LAHIR BULAN DESEMBER

  BalasHapus